Revision

Vi udfører alle typer af revisionsopgaver for vores kunder, herunder såvel lovpligtig/vedtægtsbestemt revision af årsrapporter for selskaber, foreninger og institutioner, samt aftalte revisionsopgaver i øvrigt. Revisionen udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser og standarder.

Alle aktie- og anpartsselskaber skal have udført lovpligtig revision af årsrapporten. Vi er, som revisorer, offentlighedens tillidsrepræsentant og skal varetage hensynet til virksomhedens omverden, herunder aktionærer, medarbejdere, myndigheder, kreditorer og investorer m.fl.

Mindre selskaber kan i visse tilfælde fritages for revision. Men de har pligt til at aflevere en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, som opfylder kravene i Årsregnskabsloven. Selskaber, som fravælger revision, kan vi udføre review eller assistance for.